Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Устав

Легалізовано

виконавчим комітетом

Жовтоводської міської ради

«Затвердити»Загальними зборами

громадську організацію

туристичний клуб «Схід»

«_19_»___11___2007р

Протокол №_109__від _25.10.2007_

«_23__»____09____2007р

Протокол №_1_від_23.09. 2007_

 Статут громадської організації

 Туристичний клуб

 «СХІД»

Загальні положення

 • Жовтоводська міська громадська організація — туристичний клуб «СХІД» (далі клуб) – місцева неприбуткова громадська організація створена на основі єдності інтересів громадян.
 • Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», чинним законодавством, та іншим статутом.
 • Діяльність клубу поширюється на територію м. Жовті Води.
 • Для виконання своїх статутних завдань клуб взаємодіє з місцевими органами державного управління в галузі спорту та туризму, громадськими організаціями з близькими цілями та завданнями, підтримує прямий контакт і зв’язки, може укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечить Статуту.
 • Клуб не ставить перед собою політичних завдань.
 • Клуб не передбачає прибутків від своєї діяльності.
 • Клуб має як символи власну емблему, прапор та вимпел.
 • Місцезнаходження клубу: Україна м. Жовті Води віл. Першотравнева буд. З, кім. 8.
 • Повна назва громадської організації – «туристичний клуб «Схід»».
 1. Мета та завдання.
 • Метою діяльності клубу є:

Задоволення творчих, національно-культурних, соціальних, спортивних, туристичних та інших загальних інтересів своїх членів, створення умов для подальшого розвитку туризму, підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку членів клуба.

 • Основні завдання клубу:
 • підтримка та популяризація розвитку туризму в м. Жовті Води.
 • участь у розвитку пропаганді спортивного туризму, скелелазіння, орієнтування.
 • залучення громадян до спортивного туризму і т.п.
 • надання організаційної, методичної, технічної та іншої допомоги членам клубу та осередкам.
 • захист законних інтересів своїх членів і їх представництво у місцевих і державних і громадських органах.
 • організація і проведення змагань, фестивалів, конкурсів, виставок, семінарів програм та інших заходів які пов’язанні з розвитком туризму.
 • Для виконання статутних завдань клубу у порядку, встановленому законодавством, дозволяється:
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свою діяльність в тому числі через засоби масової інформації
 • проводити масові заходи (змагання, зліти, конкурси і таке інше)
 • вносити пропозиції до органів влади і управління
 • сприяти організації і проведенню заходів по підготовці і підвищенню кваліфікації інструкторів, тренерів, суддів, спортсменів — членів Клубу

З.Структура і органи управління Клуба

 • Організаційна структура Клубу створюється за територіальним принципом, в Основу клубу складують осередки які створюються при наявності не менше З членів Клубу, а також одноосібними членами Клубу. Вищим керівним органом Клубу є загальні збори.
 • До компетенції загальних зборів належать:

А) Затвердження статуту Клубу

Б) Внесення змін до статуту

В) Обрання керівного та контролюючого органів Клубу

Г) Визначення основних напрямків діяльності Клубу

Д) Затвердження звітів про діяльність правління, ревізійної комісії Клубу

Е) Прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Клубу

 • Загальні збори можуть прийняти будь-які інші рішення, що можуть виникнути в процесі діяльності Клубу.

А) Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції Правління

Б) Рішення загальних зборів оформлюється протоколом

В) Загальні збори скликаються не рідше 1 разу на півроку

Г) Загальні збори визначаються правомочними якщо у них бере участь не менш як 50% від загальної кількості ленів Клубу

Д) Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Клубу має 1 голос

Е) Позачергові збори скликаються, якщо цього вимагають інтереси Клубу, або за вимогою Правління чи членів Клубу більш ніж 25% від загальної кількості.

 • Керівним органом Клубу в період між загальними виборчими зборами є Правління Клубу на чолі з головою Правління

До компетенції Правління належать:

А) Реалізація рішень загальних зборів Клубу

Б) Здійснення розробки звітів планів кошторису та витрат

В) Прийом членів Клубу та виключення з Клубу

Г) Здійснення інших дій які необхідні для діяльності Клубу

 • Правління Клубу збирається на засідання не рідше 1 разу на квартал
 • Голова Правління в силу своєї компетентності:

А) Здійснює керівництво поточною діяльності Клубу, репрезентує Клуб у відносинах з державними громадськими та іншими Клубами та приватними особами

Б) Без доручення діє від імені Клубу

В) Має право взяти до свого розгляду будь яке інше питання що стосується діяльності Клубу що не належать до компетенції загальних зборів Клубу

Г) Члени Правління на чолі з головою виконують свої обов’язки на громадських засадах

4 Умови і порядок прийняття в члени Клубу та вибуття з нього.

 • Членство в Клубі може бути як індивідуальним так і колективним.
 • Членами Клубу можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 14 років, а також колективні члени, які визнають статут Клубу.

А) Індивідуальні члени приймаються до Клубу на підставі заяв про вступ до Клубу

Б) Колективні члени — колективи установ організацій, які прийняли рішення про вступ до Клубу.

 • Прийняття до Клубу здійснюється Правлінням
 • Члени Клубу мають право:

А)     Приймати участь у заходах що проводить Клуб

Б)      Отримувати інформацію про діяльність Клубу

В)     Вносити пропозиції про діяльність Клубу

Г)      Обирати і бути обраним до органів правління.

 • Виключення зі складу членів Клубу проводиться за
  особистою заявою, а колективні члени — на підставі
  рішень зборів їх колективів

А) Член Клубу який систематично не виконує положення статуту Клубу, або перешкоджає своїми діями досягнення цілей клубу може бути виключення з Клубу на основі рішення Правління

 • Члени Клубу зобов’язані:

А) Дотримуватись вимог статуту Клубу

Б) Виконувати рішення загальних зборів та Правління Клубу

Г) Виконувати свої обов’язки перед Клубом

В) Приймати участь у діяльності Клубу

 1. Внесення змін і доповнень в статут Клубу
 • Зміни які сталися у статутних документах Клубу приймаються загальними зборами.
 • Про зміни в статутних документах Клуб повідомляє у 5 денний термін реєструючий орган.
 1. Порядок припинення діяльності Клубу
 • Діяльність Клубу може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації
 • Реорганізація Клубу здійснюється за рішенням загальних зборів. При реорганізації Клубу його права і обов’язки переходять до правонаступників.
 • Клуб ліквідується:

А) За рішенням загальних зборів

Б) На підставі рішення суду.

 • Клуб втрачає права громадської організації та вважається такою, що припинила свою діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.